Przeglądy, serwis i naprawy motorówek Urzędu Morskiego w Słupsku 2019

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Przeglądy, serwis i naprawy motorówek Urzędu Morskiego w Słupsku 2019"

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, pokój nr 20 (I piętro, sekretariat)
do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 czerwca 2019 r. pod numerem 563209-N-2019. Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.: Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3: Wzór umowy

Załącznik nr 4: Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 5: Opis jednostek objętych przedmiotem zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia