"Roboty czerpalno-refulacyjne na terenach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku w 2019 r."

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Roboty czerpalno-refulacyjne na terenach administrowanych przez Urząd Morski  w Słupsku w 2019 r."

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, pokój nr 20 (I piętro, sekretariat)
do dnia 17.04.2019 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02kwietnia 2019 r. pod numerem 531866-N-2019.
Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.:


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4.1: Wzór umowy do zadania nr 1

Załącznik nr 4.2: Wzór umowy do zadania nr 2

Załącznik nr 5: Informacja w zakresie grupy kapitałowej

Załącznik nr 6: Wykaz narzędzi
Załącznik nr 7: Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 8: Projekt wykonawczy robót w Porcie Łeba
Załącznik nr 9: Projekt wykonawczy robót w Porcie Ustka

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

ePUAP

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010