Przebudowa Nabrzeża Północnego w Porcie Łeba

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Przebudowa Nabrzeża Północnego w Porcie Łeba"

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, pokój nr 20 (I piętro, sekretariat)
do dnia 20 lutego 2019 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2019 r. pod numerem 503193-N-2019.
Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29-01-2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach z dnia 29-01-2019r.


Wyjaśnienia Treści SIWZ z dnia 05.02.2019

Sprostowanie Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 05.02.2019


Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4: Wzór umowy
Załącznik nr 5: Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 7: Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8: Projekt budowlano-wykonawczy
Załącznik nr 9: STWiORB
Załącznik nr 10: Przedmiar robót
Załącznik nr 11: Decyzje
Załącznik nr 11: Geotechnika

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 lutego 2019 roku
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 20 lutego 2019 roku