Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

fundusze logo

 

Aktualności

Rok 2019

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania „Projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”.
Spotkanie odbędzie się 4 września 2019 r. o godzinie 9.00 w Seaside Park Hotel w Kołobrzegu, ul. Wschodnia 20, (agenda spotkania w załączeniu) i będzie dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych portów morskich w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie.

Rejestracyja dostępna jest do dnia 01.09.2019 na stronie  https://plany-porty-d-k-dzw-sk1.konfeo.com


Szczegóły dotyczące realizacji projektów planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrzne portów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku w zakładce Zagospodarowanie obszarów morskich

Załączniki:

 


 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 18 czerwca 2019 r.

   Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania „Projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”.
Spotkanie odbędzie się 10 lipca 2019 r. o godzinie 8.30 w Hotelu Grand Lubicz w Ustce, ul. Wczasowa 4, i będzie dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych portów morskich w Łebie, Rowach i Ustce.
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane między innymi zebrane dane planistyczne oraz koncepcje planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych wskazanych portów.
Formularz potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku w zakładce Urząd/Zagospodarowanie obszarów morskich .
Potwierdzenie uczestnictwa należy przesyłać do dnia 5 lipca 2019 r. na adres planyporty @ umsl.gov.pl lub faksem 59 848 19 90 w.43. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Załączniki:

 

 UWAGA !!! Zmianie uległo miejsce spotkania


 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 5 czerwca 2019 r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wew. w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku - dla poszczególnych lokalizacji 

Załączniki: 

 

Rok 2018

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 12 października 2018 r.

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku"

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące projektu planu. Wnioski i uwagi należy składać w terminie do 12 grudnia 2018 r. (60 dni od daty ogłoszenia):

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Słupsku, al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
 2. elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać:

                a) nazwę planu (lub prognozy oddziaływania), do którego składany jest wniosek lub uwaga,

                b) oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres),

                c) przedmiot wniosku lub uwagi,

                d) wskazanie obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga,

                e) uzasadnienie wniosku lub uwagi,

                f) opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z wykazami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba że organ właściwy zdecyduje o ich rozpatrzeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.

Formularz do składania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku.

 

Załączniki:

 


 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 września 2018 r.

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia
„Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych
w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”

Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach
portu morskiego w Ustce, Łebie i Rowach.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące projektu planu.
Wnioski i uwagi należy składać w terminie do 6 listopada 2018 r.
(60 dni od daty ogłoszenia):

a) w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Słupsku, al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
b) elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga lub wniosek powinien zawierać:
a) nazwę planu (lub prognozy oddziaływania), do którego składany jest wniosek lub uwaga,
b) oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres),
c) przedmiot wniosku lub uwagi,
d) wskazanie obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga,
e) uzasadnienie wniosku lub uwagi,
f ) opis przedsięwzięcia zawierający dane, o których mowa

w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z wykazami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba że organ właściwy zdecyduje o ich rozpatrzeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Formularz do składania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku.

Załączniki:


 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego

    Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmian).
    Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.
Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmuje obszary morskie, o których mowa w ustawie
o obszarach morskich, tj.:
a)    wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
b)    morze terytorialne,
c)    morskie wody wewnętrzne.
z wyłączeniem wód portów oraz Zalewów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3 i 4 ustawy o obszarach morskich.
Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19go czerwca 2018 r. do 1go sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 129 i 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .
Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1go sierpnia 2018 r.:
a)    w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
lub
b)    elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:
a)    ustnie do protokołu,
b)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5go września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
    Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.
    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   5go lipca 2018 r. w Szczecinie (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

Załączniki:

Rok 2017

Zaproszenie na 2. spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko. Spotkanie odbędzie się 4 października 2017r. o godzinie 9:30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B w Słupsku.

Formularz rejestracji dostępny jest na stronie www.pzp-sk2.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274. Dokumentacja ta ma charakter roboczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji na spotkaniu konsultacyjnym oraz do dalszych prac planistycznych.

Załączniki:

Źródło: UM w Gdyni

 

Rok 2016

09.12.2016
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu również w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 130, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 0 58 355 34 37).

Wykaz będzie dostępny do dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą.

Ząłaczniki:

02.08.2016

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu na środowisko w skali 1 : 200 000

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.

Projekt planu obejmie obszary morskie, o których mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:

 • wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
 • morze terytorialne,
 • morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
 • morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do 3go października 2016 r. :

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:

 • Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
 • Treść wniosku lub uwagi,
 • Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
 • Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
 • Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko)

Uwagi i wnioski złożone doprojektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wnioskóww jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Formularz do składania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar projektu planu dostępne są poniżej na tej stronie, oraz na stronach internetowych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni prosi podmioty, które złożyły wniosek do planu w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskichz dnia 15.11.2013 r. o informacje nt. aktualności złożonego wniosku.


Załączniki:

15.03.2016
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza konkurs


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza konkurs na stanowiska:

- zastępcy przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni,
- zastępcy przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie,

w Departamencie Edukacji Morskiej, w Wydziale Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Załączniki:

03.03.2016
Budowa „infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej - publiczna prezentacja założeń projektu w ramach PO PC 2.1


Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej". Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej", który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1: „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

     
 • Ze strony organizatora udział w prezentacji wezmą przedstawiciele:    
 • - Urzędu Morskiego w Słupsku – Lidera Projektu,    
 • - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Partnera Projektu,    
 • - Urzędu Morskiego w Gdyni – Partnera Projektu,    
 • - Urzędu Morskiego w Szczecinie – Partnera Projektu,    
 • - OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - Partnera Administracji Morskiej w realizacji Projektu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 11 marca, Pani Agnieszce Jędrzejewskiej z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w prezentacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy)). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Aktualizacja (24.03.2016r.)
Załączniki:
- Protokół z publiczne prezentacji założeń...
- Prezentacja na temat budowy infrastruktury...

26.02.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku informuje o wyborze, w wyniku przeprowadzonego konkursu, firmy OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, na partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. "Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, os II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych". Dokumentacja z przebiegu prac komisji konkursowej znajduje się w poniższych załącznikach.

Załączniki:

03.02.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłasza konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn."Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach naboru otwartego do PO PC, oś II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów znajdują się w "Regulaminie konkursu" zamieszczonym w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Rok 2014

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

 

Na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni zostało opracowane "Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi".
Stanowi ono dokument identyfikujący i analizujący uwarunkowania fizyczno-geograficzne, przestrzenne, prawne, gospodarcze, społeczne i przyrodnicze dla potrzeb sporządzenia planu/planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

"Studium " nie ma (w zakresie prawnym) charakteru dokumentu takiego jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określone w ustawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Udziela się zgody na wykorzystanie fragmentów "Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi" pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia. Publikacje zawierające fragmenty "Studium" bez podania źródła ich pochodzenia, będą traktowane jako naruszenie prawa autorskiego.

 

DRUGIE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

25 listopada 2014r. odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie "Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi".

I ETAP REALIZACJI

W sierpniu 2014r. Instytut Morski w Gdańsku - Wykonawca "Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi", przekazał Urzędom Morskim sprawozdanie z zebranych dostępnych danych w obszarze morskim oraz ich wstępną analizę. Dokumentacja ta stanowi pierwszy Etap realizacji "Studium" i będzie podlegać dalszemu opracowywaniu.

PIERWSZE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

15 lipca 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dot. "Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi". Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich. Dokument ten jest pierwszym etapem procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu "Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich".

Rok 2013

Obwieszczenie Dyrektorów UM

15 listopada 2013r. zostało opublikowane Obwieszczenie Dyrektorów Urzędów Morskich o przystąpieniu do procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich".

Odnośniki

W związku z ciągłą aktualizacją tematu poniżej podajemy aktualne odnośniki

Bieżące

Informacje dotyczące Urzędu Morskiego w Gdynii 

Informacje dotyczące Urzędu Morskiego w Szczecinie