Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kadra

Kontakt:

 • tel.(0-59) 848-19-90, 848-19-91, 848-19-93.
 • e-mail: wti @ umsl.gov.pl

Naczelnik:

 • Wojciech Zbijowski
  tel. wew.: 75
  e-mail: wzbijowski @ umsl.gov.pl

Zastępca Naczelnika:

 • Paulina Iwin
  tel. wew.: 30
  e-mail: piwin @ umsl.gov.pl

Starszy Inspektor:

 • Krzysztof Kazimieruk
  tel. wew.: 78
  e-mail: kkazimieruk @ umsl.gov.pl

Inspektor:

 • Kamil Kirko
  tel. wew.: 71
  e-mail:kkirko @ umsl.gov.pl

Administrator:

 • Aneta Piotrowska
  tel. wew.: 60
  e-mail: apiotrowska @ umsl.gov.pl

Główny specjalista:

 • Marcin Tutak
  tel. wew.: 51
  e-mail: mtutak @ umsl.gov.pl

Specjalista:

 • Magdalena Ferenc 
  tel. wew.: 52 
  e-mail: mferenc @ umsl.gov.pl

 

Informacje ogólne

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. planowanie, realizacja i sprawozdawczość inwestycji budowlanych :
  1. w portach i przystaniach morskich, w pasie technicznym i na pozostałym terenie pozostającym w trwałym zarządzie Urzędu,
  2. wynikających z ustawy „Program ochrony brzegów morskich”, w tym na podstawie przekazanych przez wydział IOW planów wieloletnich,
 2. planowanie, realizacja i sprawozdawczość remontów w zakresie :
  1. budowli hydrotechnicznych w portach i przystaniach morskich,
  2. innych budowli i budynków oprócz związanych z umocnieniem brzegu morskiego, znajdujących się w pasie technicznym
 3. zlecanie wykonania dokumentacji techniczno-inwestycyjnej i dostarczanie posiadanych materiałów niezbędnych do projektowania planowanych inwestycji i remontów,
 4. zlecanie wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie budownictwa ogólnego i budowli hydrotechnicznych na potrzeby urzędu,
 5. zlecanie robót i zawieranie umów z wykonawcami na realizację zadań wynikających z przyjętych planów,
 6. bieżąca kontrola i nadzór inwestycyjny realizowanych inwestycji oraz robót prowadzonych przez Wydział,
 7. organizowanie odbioru robót, uczestnictwo w przekazywaniu obiektów oraz rozliczanie końcowe nadzorowanych robót,
 8. gromadzenie dokumentacji powykonawczej obiektów i robót, i przechowywanie w wydziałowym archiwum dokumentacje zrealizowanych inwestycji i robót remontowych z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej przekazywanej do Inspektoratu Nadzoru Przestrzennego.
 9. planowanie i sprawozdawczość wydatków jednostki w układzie klasyfikacji zadaniowej
 10. opracowywanie Wieloletnich Planów Finansowych Państwa w ramach wstępnych kwot dochodów i wydatków dla Urzędu Morskiego z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych,
 11. opracowywanie Programów Inwestycji i ich aktualizacja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji i budżetu państwa (Dz.U. Nr 238 poz. 1579),
 12. rozliczanie inwestycji zakończonych finansowanych ze środków budżetu państwa na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji i budżetu państwa(Dz.U. Nr 238 poz. 1579),
 13. przygotowywanie materiałów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 14. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o ile możliwość taka wynika z uregulowań szczególnych,
 15. współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie realizacji inwestycji i remontów, w tym:
  1. przekazywanie do Wydziału Zaopatrzenia i Transportu po zakończeniu inwestycji lub remontu dokumentów stanowiących podstawę do zwiększenia wartości środków trwałych,
  2. przekazywanie do Inspektoratu Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego kompletu dokumentacji powykonawczej oddanych do użytkowania obiektów, protokołów odbioru robót remontowych z opisem dokonanych robót w zakresie umożliwiającym dokonanie wpisów do książek obiektów budowlanych,
 16. kontrola eksploatacji urządzeń technicznych będących na wyposażeniu warsztatów pomocniczych Oddziału Technicznego i Grupy Remontowo-Budowlanej,
 17. uczestniczenie w komisjach przeglądów okresowych obiektów hydrotechnicznych położonych w granicach portów i przystani morskich,
 18. wykonawstwo i kontrola robót awaryjnych z wyłączeniem urządzeń oznakowania nawigacyjnego,
 19. prowadzenie gospodarki energetycznej Urzędu przez Zespól Głównego Energetyka, w tym:
  1. instalacji elektrycznych i rozliczeń zużycia energii elektrycznej,
  2. instalacji gazowych, C.O. i wod-kan,
  3. instalacji alternatywnych źródeł energii,
  4. prowadzenie analiz kosztów zużycia mediów i wprowadzanie rozwiązań energooszczędnych,
  5. stworzenie bazy danych dotyczących posiadanej infrastruktury energetycznej w zakresie wszystkich mediów.
 20. wykonywanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb Urzędu,
 21. udział w zadaniach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału,
 22. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, oraz przekazywanie dodatkowych informacji na potrzeby Ministerstwa
 23. fakturowanie należności wynikających z zadań wykonywanych przez Wydział,
 24. prowadzenie wydziałowego archiwum,
 25. wydawanie decyzji w zakresie użytkowania infrastruktury portowej, w szczególności włączających lub wyłączających infrastrukturę portową z użytkowania na czas określony,
 26. przygotowywanie projektów przebiegu granic portów morskich, przystani morskich oraz projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 27. prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi z zadań zrealizowanych przez wydział.

W ramach Wydziału funkcjonują:

 1. Oddział Techniczny,
 2. Brygada Remontowo-Budowlana,
 3. Zespół Głównego Energetyka.