Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego

Kadra

Kontakt:

 • tel.(0-59) 848-19-90, 848-19-91, 848-19-93.
  e-mail: inp @ umsl.gov.pl

Główny Inspektor:

 • Marek Brzozowski
  tel. wew.: 40
  e-mail: mbrzozowski @ umsl.gov.pl

Administrator

 • Maria Jankowska
  tel. wew.: 36
  e-mail: mjankowska @ umsl.gov.pl

 • Małgorzata Szczurowska
  tel. wew.: 39
  e-mail: mszczurowska @ umsl.gov.pl

Starszy Inspektor realizujący funkcje publiczno-prawne:

 • Anna Goralewska - Burdukiewicz
  tel. wew.: 38
  e-mail: agoralewska @ umsl.gov.pl
 • Ryszard Bućko
  tel. wew.: 34
  e-mail: rbucko @ umsl.gov.pl

Inspektor:

 • Mariola Owsiak
  tel. wew.: 37
  e-mail: mowsiak @ umsl.gov.pl

Specjalista:

 • Arkadiusz Woś 
  e-mail: arkwos @ umsl.gov.pl

 

Informacje ogólne

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

Z zakresu nadzoru technicznego:

 1. prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego:
  1. dla budowli hydrotechnicznych Urzędu Morskiego położonych w portach i przystaniach morskich oraz w pasie technicznym,
  2. dla obiektów kubaturowych będących w zarządzie Urzędu Morskiego,
 2. sporządzanie harmonogramów okresowych kontroli i sprawdzeń obejmujących budowle hydrotechniczne i kubaturowe wraz ze znajdującymi się w nich instalacjami,
 3. organizowanie oraz uczestniczenie w przeprowadzanych okresowych kontrolach jednorocznych w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego wraz ze sporządzaniem stosownych protokołów z tych czynności:
  1. dla budowli hydrotechnicznych ( wspólnie z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym) i: przy udziale Inspektoratu Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych– dla budowli położonych na terenach portów i przystani morskich, a przy udziale Inspektoratu Ochrony Wybrzeża – dla obiektów położonych w pasie technicznym,
  2. dla obiektów kubaturowych;
 4. organizowanie oraz uczestniczenie w pięcioletnich kontrolach okresowych obiektów kubaturowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz sporządzanie stosownych protokołów z tych czynności,
 5. wnioskowanie o wykonanie okresowych pięcioletnich i trzyletnich kontroli budowli hydrotechnicznych i znajdujących się na nich instalacji w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz przygotowywanie dokumentacji i danych technicznych do wdrażanych procedur,
 6. wnioskowanie o wykonywanie specjalistycznych kontroli i badań okresowych, jednorocznych i pięcioletnich, dotyczących: przewodów kominowych, instalacji gazowych, elektrycznych i piorunochronnych,
 7. przygotowywanie dokumentacji dla wykonawców kontroli specjalistycznych wymienionych w p. 6) oraz kontroli trzyletnich i pięcioletnich budowli hydrotechnicznych,
 8. wykonywanie corocznych ocen stanu technicznego wszystkich budynków oraz budowli hydrotechnicznych w zakresie niezbędnym do określenia potrzeb remontowych oraz sporządzanie zestawień obejmujących oceny sprawności tych obiektów i zestawień potrzeb remontowych,
 9. formułowanie uwag i wniosków oraz przeprowadzanie analiz w odniesieniu do dokumentów tworzonych w toku użytkowania obiektów hydrotechnicznych i kubaturowych,
 10. systematyzacja oraz archiwizacja planów, map oraz dokumentacji powykonawczej po realizacji budów, przeprowadzanych remontach i przebudowach,
 11. aktualizacja parametrów eksploatacyjnych budynków i budowli,
 12. wykonywanie niezbędnych inwentaryzacji budowlanych,
 13. sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej,
 14. udział w komisyjnych odbiorach robót budowlanych,
 15. udział w pracach komisji powoływanych w przypadku awaryjnego stanu obiektów budowlanych,
 16. udział w komisjach przetargowych,
 17. współpraca z organami państwowego nadzoru budowlanego.

   

Z zakresu zagospodarowania przestrzennego:

 1. w odniesieniu do terenów portów, przystani morskich , pasa technicznego oraz pasa ochronnego;
  1. uzgadnianie w formie postanowień decyzji lokalizacyjnych celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
  2. uzgadnianie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez administrację budowlaną,
 2. opracowywanie i zgłaszanie wniosków do wszczętych przez organa samorządowe postępowań w sprawach:
  1. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin,
  2. planów zagospodarowania przestrzennego; w tym wydawanie postanowień w sprawach uzgadniania tych dokumentów,
 3. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w prowadzonych przez właściwego ministra postępowaniach o wydanie pozwolenia na działalność inwestycyjną w obszarach morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych,
 4. opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w zakresie wynikającym z przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
 5. przygotowywanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich – w przypadku przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich,
 6. wydawanie pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym,
 7. uzgadnianie w formie postanowienia projektów pozwoleń wodnoprawnych na obszarach portów i przystani morskich, pasa technicznego i pasa ochronnego,
 8. przygotowywanie projektów przebiegu granic portów morskich od strony morza, lądu, i red, granic przystani morskich oraz projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 9. opracowywanie projektów umów użytkowania pozostających w zarządzie Urzędu Morskiego wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych oraz gruntów pokrytych tymi wodami, naliczanie i pobieranie opłat z tytułu tego użytkowania,
 10. wydawanie decyzji zwalniających z zakazu zabudowy na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 11. wydawanie decyzji zezwalających na wykorzystanie pasa technicznego w innym celu niż ochrona brzegu morskiego.

 

Dokumenty