Inspektorat Administracji Portów i Hydrografii

Kadra

Kontakt:

 • tel.: (0 59) 847-42-58
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Inspektor::

 • Jerzy Gulczyński
  tel.: (0 59) 847-42-58
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starszy Inspektor:

 • Danuta Ścisła - Trojanowska
  tel.: (0 59)  847-42-32

 • Wojciech Surgot
  tel.: (0 59) 847-42-68

Zespół ds. Hydrografii

 • tel.: (0 59) 847-42-62
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator:

 • Małgorzata Tołoczko
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje ogólne

Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Dyrektora Urzędu uprawnień podmiotu zarządzającego portami i przystaniami morskimi w tym administrowanie terenami i obiektami hydrotechnicznymi,
 • nadzór nad działalnością kapitanatów portów i samodzielnych bosmanatów portów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów w zakresie porządku portowo-żeglugowego i bezpieczeństwa morskiego w portach i przystaniach morskich,
 • przeprowadzanie samodzielnych inspekcji i kontroli portów i przystani morskich w zakresie wykorzystywania terenów portowych przez użytkowników,
 • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów przepisów dotyczących zasad zachowania porządku portowo-żeglugowego i bezpieczeństwa morskiego w portach i na terenie przystani morskich,
 • opracowywanie projektów przepisów w sprawach opłat portowych,
 • uczestniczenie w wypracowywaniu stanowiska Urzędu w sprawach decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz planów zagospodarowania przestrzennego - w odniesieniu do terenów portów i przystani morskich,
 • zgłaszanie wniosków i potrzeb w sprawach inwestycji, remontów, robót czerpalnych w portach i na terenie przystani morskich,
 • prowadzenie akcji przeciwlodowych oraz udział w akcjach sztormowych i przeciwpowodziowych w portach,
 • nadzór nad organizacją pilotażu, holowania i cumowania w portach,
 • prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzonego naruszenia przepisów oraz nadzorowanie takich postępowań prowadzonych przez kapitanaty i bosmanaty portów,
 • nadzór nad prowadzeniem dochodzeń w sprawach wypadków morskich,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach określania sposobu liczenia i zatwierdzania systemu rejestracji osób odbywających podróż morską,
 • prowadzenie postępowań w sprawach mienia wydobytego z morza bądŸ wyrzuconego przez morze,
 • uczestnictwo w postępowaniach poawaryjnych budowli hydrotechnicznych w portach oraz prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem od sprawcy szkody stosownych należności,
 • udział w przeprowadzaniu okresowych przeglądów obiektów hydrotechnicznych położonych w granicach portów i przystani morskich,
 • zaopatrzenie i zapewnienie sprawności eksploatacyjnej środków łączności i obserwacji będących na wyposażeniu kapitanatów i bosmanatów portów,
 • nadzór nad właściwą obsadą personalną i wykorzystaniem eksploatowanych przez Urząd jednostek pływających,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenach portowych oraz zezwoleń na wjazd i parkowanie pojazdów mechanicznych na terenach portowych,
 • kontrola nad wymierzaniem i fakturowaniem opłat portowych w portach oraz wystawianie faktur z tytułu opłat portowych na przystaniach morskich,
 • zlecanie wykonania prac czerpalnych oraz innych na podstawie wykonanych sondaży mających na celu utrzymanie w stanie żeglowności torów wodnych red i kotwicowisk,
 • wykonywanie sondaży i prac hydrograficznych na redach portów, w portach i przystaniach morskich oraz w strefie brzegowej,
 • sprawdzanie, ocena, autoryzacja prac hydrograficznych i sondaży wykonywanych przez inne podmioty niż Urząd Morski i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, ich wycena i fakturowanie,
 • uaktualnianie oraz archiwizowanie matryc niezbędnych do sporządzania planów sondażowych.

W skład Inspektoratu Administracji Portów wchodzą:

 • Zespół do spraw Hydrografii,
 • Kapitanat Portu w Kołobrzegu,
 • Kapitanat Portu w Darłowie,
 • Kapitanat Portu w Ustce,
 • Kapitanat Portu w Łebie,
 • Bosmanat Portu w DŸwirzynie,
 • Bosmanat Portu w Rowach.

Do zadań Kapitanatów i Bosmanatów Portów należy w szczególności:

 • nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem portowo-żeglugowym w porcie, na redzie i na torach podejściowych,
 • kontrola działania oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych w porcie, na redzie i na torach podejściowych,
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie utrzymania właściwego stanu obiektów hydrotechnicznych,
 • nadzór nad wykonywaniem pilotażu, holowania i cumowania w porcie,
 • kierowanie akcjami przeciwlodowymi oraz udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych w porcie,
 • sygnalizowanie zagrożeń w zakresie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków morskich,
 • prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzonego naruszenia przepisów,
 • gromadzenie i przekazywanie do Inspektoratu formularzy ewidencyjnych w transporcie morskim,
 • gromadzenie danych i weryfikacja wniosków składanych w sprawach ewidencji i systemów rejestracji osób odbywających podróż morską,
 • wykonywanie innych czynności zleconych z mocy odrębnych przepisów i zarządzeń Dyrektora Urzędu,
 • gromadzenie, archiwizacja i przekazywanie na potrzeby statystyki państwowej danych z formularzy ewidencyjnych stosowanych w transporcie morskim.