Wydział Technologii Informatycznych

Kadra

Kontakt:

 • tel. (0-59) 848-19-90, 848-19-91, 848-19-92, 848-19-93
 • e-mail: informatyk @ umsl.gov.pl

Główny specjalista IT:

 • Rober Piszko
 • tel. wew.: 55
 • e-mail: rpiszko @ umsl.gov.pl 

Starszy Informatyk

 • Daniel Sieciński
 • tel. wew.: 61
 • tel. 519 361 824
 • e-mail: dsiecinski @ umsl.gov.pl

Informatyk

 • Paweł Milewski
 • tel. wew.: 61
 • tel. 784 803 274
 • e-mail: pmilewski @ umsl.gov.pl

Informacje ogólne

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. nadzór nad systemami teleinformatycznymi w Urzędzie w zakresie:
  1. zapewnienia prawidłowego oraz nieprzerwanego działania w Urzędzie: systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznej, urządzeń teleinformatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej;
  2. prowadzenia dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
  3. zapewnienia poprawnej pracy aplikacji oraz oprogramowania wykorzystywanych w Urzędzie,
  4. sprawowania nadzoru nad prawidłową i zgodną z prawem eksploatacją sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania,
  5. zapewnienia właściwego serwisu oraz regularnych przeglądów technicznych urządzeń teleinformatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanych w Urzędzie,
  6. zapewnienia ochrony przez wirusami oraz zagrożeniami z sieci zewnętrznej systemów teleinformatycznych, sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie,
  7. nadzoru nad modernizacją oraz rozwojem infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów teleinformatycznych Urzędu w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb;
 2. nadzór nad polityką bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych w Urzędzie w zakresie:
  1. opracowania, wdrożenia i aktualizowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu oraz późniejszego przestrzegania zapisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
  2. prowadzenia szkoleń pracowników Urzędu w zakresie związanym z realizacją oraz przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa Urzędu,
  3. prowadzenia kontroli i audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
  4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem oraz realizacją zapisów polityki archiwizacji danych w Urzędzie przetwarzanych przez systemy teleinformatyczne oraz przechowywanych lokalnie na stacjach roboczych,
 3. Współpraca z Zespołem ds. Informacji Niejawnych w zakresie:
  1. ochrony oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów oraz sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne,
  2. pełnienia obowiązków Administratora Systemu Teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne,
 4. nadzór nad ochroną cyberprzestrzeni Urzędu w zakresie:
  1. realizacji czynności wynikających z zapisów „Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”,
  2. pełnienia obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Cyberprzestrzeni,
  3. udziału w pracach lokalnego zespołu reagowania na incydenty komputerowe,
 5. organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad stanowiskami komputerowymi w komórkach organizacyjnych Urzędu w zakresie:
  1. instalacji, konfiguracji oraz aktualizacji systemów operacyjnych oraz oprogramowania na stacjach roboczych,
  2. zapewnienia prawidłowego działania oprogramowania na stacjach roboczych,
  3. diagnozowania oraz usuwania bieżących usterek sprzętu i oprogramowania na stanowiskach komputerowych,
  4. rozmieszczania nowo zakupionego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  5. wsparcia merytorycznego pracowników Urzędu w zakresie wykorzystywanego sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania,
 6. gospodarowanie sprzętem teleinformatycznym oraz oprogramowaniem wykorzystywanym w Urzędzie w zakresie:
  1. prowadzenia ewidencji sprzętu teleinformatycznego oraz licencji na oprogramowanie wykorzystywane przez Urząd,
  2. prowadzenia czynności związanych z likwidacją sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wycofanych z użycia,
 7. realizowanie czynności związanych z przeprowadzaniem procedur przetargowych w zakresie:
  1. zakupu, wdrożenia, utrzymania oraz rozwoju systemów teleinformatycznych, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w Urzędzie,
  2. dostawy łączy internetowych oraz usług transmisji danych,
 8. nadzór nad zapewnieniem prawidłowego działania oraz rozwoju systemów monitoringu CCTV Urzędu,
 9. administrowanie stroną www Urzędu oraz stroną BIP Urzędu,
 10. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie:
  1. zamieszczania informacji na stronie internetowej Urzędu,
  2. opracowywania założeń technicznych do postępowań przetargowych w obszarach merytorycznie związanych z teleinformatyką,
  3. współuczestnictwa w postępowaniach przetargowych związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń teleinformatycznych oraz świadczeniem usług łączności głosowej;
  4. utrzymania oraz rozwoju systemów bezpieczeństwa morskiego,
  5. utrzymania oraz rozwoju systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania, sygnalizacji przeciwpożarowej w Urzędzie,
  6. utrzymania systemów klimatyzacji działających w ramach infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
 11. nadzór nad zapewnieniem właściwego działania infrastruktury teleinformatycznej systemów bezpieczeństwa morskiego w Urzędzie w zakresie:
  1. obsługi systemów oraz sprzętu teleinformatycznego działających w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego zlokalizowanych w serwerowni VTS Ustka, Lokalnych Ośrodkach Nadzoru Ruchu w Łebie, Ustce, Darłowie i Kołobrzegu oraz pozostałych obiektach KSBM zlokalizowanych w Urzędzie;
  2. wsparcia operatorów VTS oraz służb dyżurnych w Lokalnych Ośrodkach Nadzoru Ruchu,
 12. współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozwoju, utrzymania i wykorzystania systemów bezpieczeństwa morskiego,
 13. udział w zadaniach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału.

 

Druki