Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Morski

Urząd Morski

Dane teleadresowe

Urząd Morski w Słupsku
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk

tel. +48 (0 59) 847 42 56, 847 42 57 (sekretariat)
fax +48 (0 59) 847 42 55 (sekretariat)

e-mail: sekretariat @ umsl.gov.pl
strona www:http://www.umsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu Morskiego w Słupsku

 • centrala Urzędu Morskiego w Słupsku  poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć:

 • interesantów przez Dyrektora Urzędu Morskiego w każdy czwartek od 12.00 - 15.00 (umawianie telefoniczne sekretariat UM tel. (59) 847 42 56
 • Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi Oddział Dokumentów Żeglarskich: poniedziałek - piątek: 08.00 - 14.00
 • Kasa Urzędu: poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:00 (przerwa: 10:30 - 11:30)

Zawartość merytoryczna serwisów BIP:

 • Anna Gliniecka-Woś
  tel.: (0 59) 848-19-91, w.41
  e-mail: bip_umsl @ umsl.gov.pl

Urząd Morski w Słupsku - historia

Urząd Morski w Słupsku w wykonywaniu zadań statutowych współpracuje z:

Historia Urzędu Morskiego w Słupsku

Formalnie powołanie Koszalińskiego Urzędu Morskiego nastąpiło rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 15.05.1951r., jednak przez okres trzech lat nie zostało wprowadzone w życie ani też formalnie uchylone. Faktycznie Koszaliński Urząd Morski powołany został zarządzeniem Ministra Żeglugi nr 96 z dnia 22 maja 1954r. w sprawie połączenia urzędów morskich z morskimi urzędami rybackimi. Regulowało ono zmiany organizacyjne w administracji państwowej i gospodarczej. Zarządzanie polecało dyrektorom urzędów morskich i morskich urzędów rybackich podjąć niezbędne kroki do zrealizowania połączenia urzędów. Zarządzenie ustaliło siedzibę Koszalińskiego Urzędu Morskiego na Słupsk. Zmiana ta podyktowana była prawdopodobnie faktem istnienia w Słupsku Morskiego Urzędu Rybackiego z zapleczem biurowym i fachowcami. Koszaliński Urząd Morski rozpoczął działalność z dniem 1 lipca 1954r. po przejęciu od Szczecińskiego Urzędu Morskiego wszystkich spraw należących do jego właściwości terytorialnej dla województwa koszalińskiego. Do właściwości KUM należały sprawy przekazane dekretem z dnia 5 września 1947r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej oraz aktami wykonawczymi do dekretu a także sprawy należące do właściwości morskich urzędów rybackich i przedsiębiorstw eksploatujących porty morskie na wybrzeżu koszalińskim. Istniejący stan faktyczny unormowany został dekretem z dnia 2 maja 1955r. o terenowych organach administracji morskiej oraz zarządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Wprowadzenie z dniem 1 czerwca 1975 r. nowego podziału administracyjnego państwa spowodowało szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu terenowych organów władzy i administracji. W naszym resorcie dokonano również koniecznych korekt związanych z nowym systemem administracyjnym, między innymi w Zarządzeniu nr 75 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 1975 r. dotychczasowa nazwa "Koszaliński Urząd Morski" zmieniona została na "Urząd Morski w Słupsku". Na podstawie tegoż zarządzenia oraz pisma Departamentu Morskiego MHZiGM z dnia 24 czerwca 1975 r. Urząd Morski w Słupsku przejął agendy i składki majątkowe ruchome i nieruchome jednostek organizacyjnych terenowej administracji morskiej na obszarze portu Łeba, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz pas nabrzeży, który w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju wyłączony został z województwa gdańskiego i znalazł się w granicach województwa słupskiego. Po reformie podziału administracyjnego kraju obszar działania Urzędu Morskiego w Słupsku obejmował powierzchnię 3.742,78 ha przy linii brzegowej -170,5 km (wcześniej długość brzegowa wynosiła 148,4 km o pow. terenów przybrzeżnych 2742,78 ha)

Przy okazji obchodów „Dni Morza 1978”. Urząd Morski w Słupsku otrzymał sztandar według projektu artysty-plastyka Janiny Sawickiej ze Słupska - wykonany w Pracowni Haftu Artystycznego p.Zofii Jankowskiej w Starogardzie Gdańskim.Uroczystość odbyła się w Ratuszu Miejskim w Słupsku w Sali Konferencyjnej w dniu 23 czerwca 1978 roku Minister Edwin Wiśniewski wręczył dyrektorowi Józefowi Gruszczyńskiemu sztandar.

W ramach współpracy trzech współdziałających urzędów morskich, Urząd Morski w Słupsku przejął rolę wiodącego Urzędu w sprawach związanych z nadzorem nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego i ochroną żywych zasobów morza. W tym zakresie Urząd Morski w Słupsku koordynował działania kontrolne inspekcji morskiej w zakresie nadzoru nad rybołówstwem w polskich obszarach morskich i prowadził sprawy związane z przyznawaniem licencji połowowych podmiotom wykonującym rybołówstwo. Szczególnego zaangażowania wymagało koordynowanie działalności legislacyjnej administracji morskiej w celu zapewnienia spójności i zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, wynikającymi z ratyfikowanych konwencji i uzgodnień na forum Bałtyckiej Komisji Ochrony Rybołówstwa, w wydawanych przepisach regulujących szczegółowo zasady uprawiania rybołówstwa morskiego, okresy i akweny ochronne, zachowanie porządku przy połowach itp. Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów w polskich obszarach morskich, w tym także przez statki rybackie państw obcych, które uzyskały pozwolenie na poławianie w polskich obszarach morskich, koordynowało powołane w tym celu Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce.

Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce powstało w 1995 roku jako wydział Urzędu Morskiego w Słupsku a jednocześnie jedyna taka jednostka na całym polskim wybrzeżu mająca za zadanie koordynację działań kontrolnych wszystkich trzech polskich urzędów morskich. Początkowo powołane było przede wszystkim do prowadzenia działań kontrolnych w polskich obszarach morskich, zwłaszcza z zakresu ochrony rybołówstwa. W 1999 roku administracja morska zaprzestała sprawować nadzór nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego. CDKAM nieprzerwanie natomiast wykonuje zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa żeglugi, zagrożeń środowiska naturalnego a przede wszystkim monitoruje polskie obszary morskie. Od początku swego istnienia CDKAM spełnia także rolę jednostki gromadzącej informacje, oceniającej je i w razie konieczności przekazującej je do właściwych wydziałów Urzędu Morskiego lub innych instytucji.

Wejście Polski do UE postawiło nowe zadania przed CDKAM. Konieczność dostosowania standardu funkcjonowania służb polskiej administracji morskiej do norm panujących w krajach UE zaowocowało utworzeniem systemu PHICS. Został on wdrożony w CDKAM w 2004 roku i od tej pory do zadań tej jednostki dołączyło monitorowanie ruchu statków w portach wybrzeża środkowego, rejestracji pasażerów (REG-PAS) oraz przewożenia ładunków niebezpiecznych (HAZMAT). Z kolei, w związku z wejściem w życie Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego, w 2004r. CDKAM w Ustce przejęło rolę Regionalnego Punktu Kontaktowego.

W dniu 1 lipca 1999r. Urząd Morski w Słupsku przejął od Urzędów w Gdyni i Szczecinie sprawy oznakowania nawigacyjnego na obszarze swej właściwości. Z tą datą nastąpił pełny podział kompetencji spraw prowadzonych przez terenowe organy administracji morskiej pomiędzy istniejące Urzędy Morskie. Wraz z przejęciem kompetencji i prowadzonych spraw nastąpiło objęcie we władanie obiektów i urządzeń oznakowania nawigacyjnego, w tym obiektów latarni morskich w Czołpinie, Ustce, Jarosławiu, Gąskach, Darłowie i Kołobrzegu Podstawowe zadanie Inspektoratu to zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej pracy obiektów i urządzeń oznakowania nawigacyjnego znajdującego się na Wybrzeżu Środkowym wg właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku (pomiędzy południkami 015º23’24”E - 17º40’30”E) oraz utrzymanie sprawnego systemu wymiany informacji nautycznej.

Po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, celem ujednolicenia i ochrony rynku europejskiego, w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek wyposażenia morskiego transponowano do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Rady 96/98/EC. Na mocy ustawy o systemie oceny zgodności oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury o wyposażeniu morskim dyrektorzy Urzędów Morskich zostali ustanowieni organami wyspecjalizowanymi w systemie kontroli wyposażenia morskiego pod kątem spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, a organem monitorującym system jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku został wyznaczony organem koordynującym działania trzech Urzędów Morskich zakresie wdrażania tego nowego dla administracji morskiej zakresu działania.

Stan obecny

Urząd Morski w Słupsku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj.Dz. U.2003 nr 153, poz. 1502 ze zm.) jako jednostka organizacyjna, przy pomocy której dyrektor urzędu morskiego realizuje kompetencje terenowego organu administracji morskiej.

Terytorialny zasięg kompetencji Urzędu Morskiego w Słupsku obejmuje odcinek wybrzeża morskiego w granicach powiatów: lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego i kołobrzeskiego oraz akweny morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego w granicach południków wyznaczających powyższy odcinek wybrzeża.

Głównym zadaniem urzędu morskiego jest załatwianie spraw z zakresu administracji rządowej związanych z korzystaniem z morza, w zakresie uregulowanym ustawami i umowami międzynarodowymi. Sprawy te obejmują przede wszystkim: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowo - żeglugowym wraz z zapewnieniem żeglowności dróg morskich i portów, nadzór nad ochroną środowiska morskiego, a także ochronę brzegu morskiego wykonywaną poprzez budowę, utrzymanie i ochronę umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych na brzegu morskim, oznakowanie nawigacyjne na drogach morskich, redach, kotwicowiskach, w portach i przystaniach morskich.

Statut

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku


Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Morskiemu w Słupsku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku (Dz. Urz. MI. Nr 3, poz. 15).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

M. Gróbarczyk


Załącznik do zarządzenia Nr 28
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 6 grudnia 2016 r.

STATUT
URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU


§ 1

Statut Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej „Urzędem”, określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej „Dyrektorem”.


§ 2

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
2) Wydział Finansowo-Księgowy;
3) Wydział Techniczno-Inwestycyjny;
4) Wydział Zaopatrzenia i Transportu;
5) Wydział do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;
6) Wydział Kontroli Wewnętrznej;
7) Wydział Technologii Informatycznych;
8) Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego;
9) Inspektorat Ochrony Wybrzeża z podległymi Obwodami i Obchodami Ochrony Wybrzeża;
10) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego;
11) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi;
12) Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego;
13) Inspektorat Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych z podległymi kapitanatami i bosmanatami portów;
14) Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego;
15) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi;
16) Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych;
17) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
19) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
20) Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Danych;
21) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
22) Pełnomocnik do spraw Zarządzania Systemem Jakości.

2. Sprawy z zakresu Inspekcji Państwa Bandery oraz Inspekcji Państwa Portu prowadzi Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi.


§ 3

1. W Urzędzie tworzy się stanowiska zastępców Dyrektora do spraw:

1) inspekcji morskiej;
2) technicznych.

2. W Urzędzie może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora do innych spraw niż wymienione w ust. 1.
3. Pierwszym zastępcą Dyrektora jest zastępca do spraw inspekcji morskiej.
4. Zakres czynności zastępców Dyrektora ustala Dyrektor.
5. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

 

§ 4

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

§ 5

Zakres działania Dyrektora obejmuje w szczególności następujące sprawy:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
2) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadania związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
3) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
4) bezpieczeństwa związane z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;
6) nadzoru nad ratowaniem życia;
7) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
8) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;
9) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;
10) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym;
11) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;
12) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich;
13) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 398, z późn. zm.2));
14) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. poz. 1361, z 2004 r. poz. 959, z 2005 r. poz. 1683 oraz z 2010 r. poz. 1508);
15) sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
16) wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;
17) nadawania nazw statkom morskim;
18) organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;
19) budowy i utrzymywania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;
20) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;
21) monitorowania i informowania o ruchu statków;
22) przeprowadzania inspekcji statków, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;
23) ewidencji ładunków i pasażerów;
24) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250);
25) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki;
26) wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;
27) wydawania pozwoleń na układanie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;
27) wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;
28) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;
29) wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;
30) prowadzenia pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich dla celów bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i monitorowania brzegów morskich;
31) współpracy z organami prowadzącymi sprawy wypadków morskich;
32) współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego;

Kierownictwo

URZĄD MORSKI W SŁUPSKU

Główna siedziba urzędu:
Al. Sienkiewicza 18, tel/fax: (059) 847 42 36, 847 42 37


Dyrektor - Włodzimierz Kotuniak,
Z-ca Dyrektora ds. inspekcji morskiej - Maciej Jeleniewski,


Biuro Spraw Obronnych Żeglugi - Naczelnik - Waldemar Parus,

Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych - Naczelnik - Krzysztofa Gutowska,

Wydział Finansowo-Księgowy - Główna Księgowa - Katarzyna Wójcik,

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Naczelnik - Sławomir Gutowski,

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik - Marek Berowski,

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi:

 • Główny Inspektor - Leszek Skowroński,
 • Kierownik Oddziału Inspekcji Okrętowej - Krzysztof Arciszewski ,
 • Kierownik Oddziału Dokumentów Żeglarskich - Anna Gryczka,
 • Główny Specjalista ds. Nadzoru Rynku - ,

Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego - Główny Inspektor - Andrzej Mazuruk,

Inspektorat Administracji Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych - Główny Inspektor - Jerzy Gulczyński,

Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego - Główny Inspektor - Tomasz Cepiński,

Pełnomocnik Dyrektora Urzędu ds. Zarządzania Systemem Jakości - Inspektor - Marcin Czawłytko,

Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich - Specjalista - Wioleta Lisowska,

Wydział Kontroli Wewnętrznej  - Starszy Administrator - Piotr Witkowski

Wydział Technologii Informatycznych - Główny Specjalista - Robert Piszko,

Stanowisko do spraw BHP - Główny specjalista Waldemar Iciakowski

Stanowisko do spraw Ochrony P-POŻ - Starszy inspektor Krzysztof Kowalski

Administrator Bezpieczeństwa Danych - Starszy specjalista Wiesław Gleba

Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego - Anna Sędzińska

 

 

Pion techniczny:
ul. Niemcewicza 15a,
tel./fax: 059/84-81-990, 059/84-81-991,
059/84-81-992, 059/84-81-993


Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - ......


Wydział Zaopatrzenia i Transportu - Naczelnik - Igor Strąk,

Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego - Główny Inspektor - Marek Brzozowski,

Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Naczelnik -  Wojciech Zbijowski,

Inspektorat Ochrony Wybrzeża - Główny Inspektor - ,

 


Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce,
ul. Marynarki Polskiej 1, Ustka, tel.059/81-462-04

Główny Inspektor - Zbigniew Jankiewicz,

Struktura terenowa

Zatrudnienie: 171 etatów (korpus służby cywilnej) oraz 123 etatów (3 dyrektorów, obsługa, kierowcy, załogi pływające, pracownicy ochrony wybrzeża, latarnicy)

Al. Sienkiewicza 18, tel/fax: 059 8474256, godziny urzędowania 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku
Siedziba Dyrektora i Z-cy ds. inspekcji morskiej, oraz im podległych komórek organizacyjnych

Ul.Niemcewicza 15a, tel/fax: (059) 848-19-90, 848-19-91, 848-19-93, 848-19-94 (fax. wewn. 43), godziny urzędowania 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku
Siedziba Dyrektora ds. Technicznych oraz podległych mu komórek organizacyjnych

 

Teren

Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce - godziny urzędowania: praca ciągła od godziny 06.00 pierwszego dnia roboczego tygodnia do 06.00 pierwszego dnia wolnego od pracy (sobota, święto)

Kapitanat Portu Kołobrzeg - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Darłowo - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Ustka - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Kapitanat Portu Łeba - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Bosmanat Portu Dźwirzyno - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00

Bosmanat Portu Rowy - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00

OOW Ustronie Morskie - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Ustronie Morskie
 • OW Mielno
 • OW Chłopy
 • OW Pleśnia
 • OW Kołobrzeg
 • OW Dźwirzyno

OOW Darłowo - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Darłowo
 • OW Wicie
 • OW Bobolin
 • OW Łazy

OOW Ustka - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Ustka
 • OW Modlinek
 • OW Jarosławiec
 • OW Rowy

OOW Łeba - godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
oraz podległe Obchody Wybrzeża

 • OW Łeba
 • OW Czołpino
 • OW Rąbka

Latarnie Morskie:

 • Czołpino (właścicielem i zarządcą jest Słowiński Park Narodowy, Urząd Morski w Słupsku odpowiada jedynie za funkcjonowanie urządzeń systemów bezpieczeństwa morskiego i systemów radionawigacyjnych),
 • Darłowo,
 • Gąski,
 • Jarosławiec,
 • Kołobrzeg (właścicielem i zarządcą jest Urząd Miasta Kołobrzeg, , Urząd Morski w Słupsku odpowiada jedynie za funkcjonowanie urządzeń systemów bezpieczeństwa morskiego i systemów radionawigacyjnych),
 • Ustka,

 Wykaz placówek Urzędu Morskiego w Słupsku z ustrukturyzowanymi danymi w formacie o wyższym stopniu otwartości. (xlsx, 13kB)

Przedmiot działalności i kompetencje

Status: jednostka budżetowa
Terenowy organ administracji specjalnej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny środkowego wybrzeża RP.

Zakres działania:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i życia na morzu,
 • ochrona środowiska morskiego wraz z działalnością inspekcyjną w tym zakresie,
 • budowa i utrzymanie umocnień brzegowych, wydm i zalesień wraz z ochroną pasa nadbrzeżnego,
 • nadzór nad porządkiem portowo - żeglugowym,
 • budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich,
 • utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na drogach morskich.

W tym zakresie Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wydaje stosowne akty normatywne według upoważnień zawarty w ustawach

 • USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. (tj.z 2003r. Dz.U. nr 153 poz.1502 z zm.) Art. 48. 1. (29) W zakresie nie unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym - dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 (bezpieczeństwa żeglugi morskiej, korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich, bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego, ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego, ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza, nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach, uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i wydawanie pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczšcych zagospodarowania tego pasa, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym, wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności, oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków).

 • USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tj.Dz.U.2002 nr 110 poz.967 z zm.) Art. 5.

  1. Własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich przysługuje Skarbowi Państwa i jest wyłączona z obrotu.

  2. Dyrektor właściwego urzędu morskiego w akcie prawa miejscowego określi:

   1. obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do każdego portu innego niż określony w ust. 2 i do przystani morskich,

   2. akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż określony w ust. 2 i przystani morskich, uwzględniając usytuowanie obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaj, liczbę lub wymiary.

 • USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (tj Dz.U.06.99.693) Art. 37.
  1. Korzystanie z portów morskich, red, kotwicowisk i torów wodnych oraz urządzeń infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów dozwolone jest z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa morskiego.
  2. Wymagania bezpieczeństwa morskiego, o których mowa w ust. 1, określa w aktach prawa miejscowego właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego.

  3. Przepisy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności sprawy dotyczące:

   1. bezpieczeństwa ruchu statków,
   2. korzystania z usług portowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego,
   3. utrzymania porządku w portach.

  4. Przepisy, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, mają odpowiednio zastosowanie do przystani morskich. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, ustanawia się w formie zarządzenia porządkowego.

  5. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia.

  6. W razie konieczności natychmiastowego wprowadzenia w życie zarządzenia porządkowego, może ono być publikowane w drodze obwieszczeń w miejscach jego obowiązywania, drogą radiową lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w żegludze morskiej lub na danym terenie. Dzień takiego opublikowania zarządzenia porządkowego jest dniem jego ogłoszenia.

  7. Zarządzenie porządkowe ogłoszone w sposób określony w ust. 6 podaje się następnie do wiadomości we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Informacje o działalności

Informacje o działalności Urzędu

Informacje o działalności

Urząd Morski w Słupsku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz. U.z 2003 nr 153, poz. 1502 ze zm.) jako jednostka organizacyjna, przy pomocy której dyrektor urzędu morskiego realizuje kompetencje terenowego organu administracji morskiej.

Sprawozdania finansowe Urzędu Morskiego w Słupsku

Sprawozdania finansowe Urzędu Morskiego w Słupsku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2018 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednstek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911).

Sprawozdanie za rok 2018:

Zamówienia publiczne

Informacje na temat zamówień publicznych można uzyskać pod adresami:

Prowadzone inwestycje

Inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych:

Program Operacyjny RYBY 2007-2013:

 • kontynuacja remontu nabrzeży Kołobrzeskiego, Słupskiego i Lęborskiego (620 mb) w Porcie Ustka, planowany termin zakończenia prac – 30.06.2013 rok, łączna kwota wartości projektu – 15 mln zł;
 • kontynuacja remontu nabrzeży Skarpowego i Parkowego (1400 mb) w Porcie Darłowo, planowany termin zakończenia prac – 30.06.2013 rok, łączna wartość projektu – 39 mln zł.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

 • kontynuacja inwestycji „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo (odcinek 8 km), planowany termin zakończenia prac – 30.01.2014 rok, łączna wartość projektu – 105 mln zł;
 • rozpoczęcie inwestycji „Ochrona brzegów morskich na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie” (cztery odcinki o łącznej długości 4,5 km), planowany termin zakończenia prac – 30.04.2015 rok, wartość projektu – 128 mln zł;
 • rozpoczęcie inwestycji „Ochrona brzegów morskich w miejscowościach Łeba, Rowy i Ustka”, (trzy odcinki o łącznej długości 4,1 km), planowany termin zakończenia inwestycji – 30.04.2015 rok, wartości projektu – 161 mln zł.


INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU OCHRONY BRZEGÓW MORSKICH:

 • kontynuacja remontu opaski brzegowej w Sarbinowie, planowany termin zakończenia prac – 30.04.2013 rok, koszt inwestycji – 16 mln zł;
 • remont opaski brzegowej w Jarosławcu, inwestycja na lata 2013-2014, koszt - 7,5 mln zł;
 •  remont opaski brzegowej w Kołobrzegu (przy Kamiennym Szańcu), koszt – 5,7 mln zł;
 • sztuczne zasilanie na wysokości Łeby, Sarbinowa i Ustronia Morskiego, łączna kubatura 150 tys. m sześć., koszt – 7 mln zł.


PRACE PODCZYSZCZENIOWE:

 • utrzymanie parametrów torów wodnych w portach Łeba, Ustka, Darłowo i Kołobrzeg, koszt – ok. 8 mln zł.

Zarządzenia Dyrektora

Informacje na temat zarządzeń Dyrektora można uzyskać pod adresem:

Program w zakresie zadań publicznych

Program w zakresie zadań publicznych:

Kontrola zarządcza

Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

Skargi i wnioski

Urząd Morski w Słupsku rozpatruje zgłoszone skargi i wnioski zgodnie z art. 221 i art. 223 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wszystkich interesantów w zakresie skarg i wniosków przyjmuje: Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Sienkiewicza 18 w każdy czwartek w godz. od 12.00-15.00;
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się również w sekretariatach Urzędu każdego dnia w godzinach pracy
Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, podlegają - przed podjęciem ich załatwienia - ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu Morskiego w Słupsku, prowadzonym przez Wydział Prawno-Organizacyjny
Wydział Prawno-Organizacyjny - po zarejestrowaniu skargi lub wniosku przekazuje niezwłocznie sprawę do załatwienia właściwemu merytorycznie wydziałowi i po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych wydziałów sporządza odpowiedź.

Dokumenty żeglarskie

Oddział Dokumentów Żeglarskich przyjmuje petentów w godz. 8.00 - 14.00 i wydaje:

1. Świadectwa marynarzy, dyplomy oficerskie, świadectwa ratownika, certyfikaty, zezwolenia i świadectwa przeszkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U. nr 45 poz.445)

2. Książeczki żeglarskie na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie (Dz.U. nr 65 poz. 604)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie:
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy:
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy:
pobierz plik 13MB

Egzaminy kwalifikacyjne

.......

Rejestracja pasażerów

Rejestracja i liczenie pasażerów

Nurkowanie

Urządzenia odbiorcze

Zestawienia urządzeń odbiorczych przygotowane przez Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego