Zanieczyszczenie brzegu na obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

 

 Zdjęcie: Zanieczyszczenie brzegu na obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

Zanieczyszczenie brzegu na obszarze właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku zostało stwierdzone w piątek, 6 lipca br. przez służby ochrony wybrzeża. O wykrytej parafinie poinformowane zostało Centrum Zarządzania Kryzysowego. Największe skupisko zanieczyszczenia stwierdzono w okolicach miejscowości Rowy, Dębina, Poddąbie. Bryły zostały zaobserwowane również na plażach w okolicach Darłowa, Dąbek , Dąbkowic oraz Łeby.

 Od piątku, we współpracy z jednostkami samorządowymi i Ochotniczą Strażą Pożarną przystąpiono do zbierania parafiny z brzegu morskiego. Substancja ta nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzi i środowiska. Zakończenie sprzątania przewidziane jest na środę, tj. 11 lipca br.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze występowanie podobnych zdarzeń w przeszłości na obszarze Morza Bałtyckiego i Północnego z inicjatywy krajów dotkniętych tym problemem, w tym Polski, już jakiś czas temu rozpoczęto prace nad zmianą przepisów załącznika II Konwencji Marpol 73/78 dot. m.in. procedur mycia ładowni statków po ładunkach zestalających się. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez grupę ekspercką podkomitetu PPR przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).Dodatkowo inspektorzy kontrolujący statki w portach będących we właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku w trakcie przeprowadzanych kontroli zwracają szczególną uwagę na gospodarkę odpadami, w szczególności pod kątem parafiny jako odpadu lub przewożonego ładunku.

Podpisanie umowy na realizację „Projektu planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska”

Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska

W dniu 05 lipca 2018 Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę wraz z konsorcjum firm: Lider- Instytut Morski w Gdańsku; członek konsorcjum MEWO S.A z siedzibą w Straszynie.

Umowa podpisana w ramach realizacji zadania z projektu nr POIS.02.04.00-00-0027/17-00 pn. „Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska” w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu planu ochrony wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska.

  

Umowa obejmuje:

a. wykonanie wstępnej wersji dokumentacji przyrodniczej tj. wstępnej wersji opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, kartograficznych, obejmujących dane stanowiące podstawę sformułowania projektu planu ochrony;

b. wykonanie dokumentacji przyrodniczej;

c. wykonanie projektów planów ochrony.

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 30 października 2020 r.

Training course on the Inventories of Hazardous Materials

Szkolenie emsa 2018 W dniach 13-14 czerwca 2018 w Lizbonie w siedzibie EMSA,  odbyło się szkolenie z zakresu

,, Training course on the Inventories of Hazardous Materials (Ship Recycling Regulation/Title II).

Osobą biorąca udział w szkoleniu była Jolanta Malec, przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku.

Światowe Dni Morza 2018

Zdjęcie: Zagospodarowanie GIS

    W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Morza, organizowanymi przez MGMiŻŚ we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską, które odbędą się 13-15 czerwca w Szczecinie, zapraszamy Państwa do uczestnictwa.

Poniżej udostępniamy linki do rejestracji internetowej:

Rejestracja dla uczestników polskich – link
Rejestracja dla zagranicznych uczestników VIP
(oficjalne delegacje rządowe) –
link
Rejestracja dla uczestników zagranicznych
(biznes, organizacje pozarządowe, nauka, media)  –
link

 


Prosimy mieć na uwadze, że osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu (konferencja oraz spotkania bilateralne).
Można także zamieścić informację o Światowych Dniach Morza 2018 na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, Proszę korzystać z informacji które znajdują się na stronie internetowej http://worldmaritimedaypoland.org/ .

Spoty promocyjne Światowych Dni Morza:
wersja     polska: https://vimeo.com/272539348/fed0fcbc51
wersja angielska: https://vimeo.com/272538931/9ce8931a89

Strona 1 z 31

Służby dyżurne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

Słupsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010